کتابت ــ یک تاریخ نگاری قشقایی


نوشته شده در سال  ۱۳۴۶قمری  مطابق با ۱۳۰۸ خورشیدی  و ۱۹۲۸میلادی

.نسخه فوتوکپی شده در اختیار من شامل ۲۵۵ صفحه دست نوشته است .

1      2     3     4     5     6    7

…….بنظر میرسد صفحه های ۷ و ۸ تداوم منطقی ندارند ولی در نسخه فتوکپی شده در اختیار من پشت سر هم آمده اند

8      9      10     11     12     13     14     15

16     17     18    19     20     21     22     23     24     25     26     27     28

29      30      31      32      33      34      35      36      37      38      39      40      41     42

43     44    45      46      47      48      49      50      51      52       53      54      55       56      57      58      59      60      61      62       63      64       65

66      67       68     69     70     71      72     73     74      75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88

89     90     91     92     93     94     95     96      97      98     99     100     101     102     103

104   105    106   107   108   109   110

The text of the handwritten Qashqai historiography here on Facebook
:تمام۲۵۵ برگ  متن دست نوشته را برای استفاده عموم اینجا گذاشته ام

یک تاریخ نگاری قشقایی  ـ  خان نامه